תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת דן– קסידי (1993) חברה בעמ (להלן: “החברה“). החברה מאשרת גלישה ושימוש באתר בכפוף לתנאים שלהלן:

כללי


1. כל האמור בתנאי השימוש בלשון זכר ו/או נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מכוון לנשים וגברים כאחד.

2. האתר הינו שירות מטעם החברה ותכליתו להעביר מידע, לאפשר רכישה מקוונת של מוצרי החברה ולעדכן אודות רשת החנויות, הדגמים והמבצעים הנערכים עי החברה.

3. רשאי להשתמש באתר ולעשות שימוש בו, כל אדם מעל גיל 18.

4. הכניסה לאתר ו/או השימוש בו, מעידים על הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש המפורטים להלן וכן לכל שינוי עתידי שיחול בהם (באם יחול). על כן, מומלץ להתעדכן מפעם לפעם בתנאי השימוש באתר.

5. היה אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש אתר. למען הסר ספק, למשתמש באתר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי השימוש באתר.

 6. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או כל חלק ממנו שימוש מכל סוג שהוא, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי. לפיכך, אין להשתמש בכל דרך שהיא בתכנים, טקסטים, עיצובים גרפיקה, צילומים, שרטוטים, תמונות, סרטוני וידאו וכל חומר אחר המופיע באתר, שכן מוגנים הם עי זכויות יוצרים.

7. החברהלפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

השימוש באתר

8. הגישה לחלקים מסוימים באתר מותנית במסירת פרטים אישיים כנדרש בטופסי ההרשמה. באחריות הגולש למסור פרטים מדויקים ונכונים.

9. החברה אינה אחראית לטעויות ולאי דיוקים במסירת נתונים אלו. מסירת הפרטים, אין בה משום הטלת חובה כלשהי על החברה. משתמש שמסר את פרטיו כאמור נחשב כמי שמסכים מרצונו החופשי שפרטיו ישמשו לניתוחים סטטיסטים לדיוור ישיר ו/או למשלוח SMS ו-MMS.

10. שימוש החברה בנתונים אלו, לא יחשב כפגיעה בפרטיו ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן, יחשב המידע הנל לקניינה של חברה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש כאמור.

11. החברה רשאית להעביר את המידע הנל לצד שלישי לצורך ביצוע השימושים האמורים.

12. משתמש שהצטרף למאגר המידע ושיהיה מעוניין להימחק מהמאגר, ייתן על כך הודעה לחברה באמצעות הקישורהסרה מרשימת התפוצהאשר בקישורדפי קשר“. הסרה מהרשימה ו/או מהשירות תעשה בתוך 30 יום ממתן ההודעה.

13. הגישה לאתר והשימוש בו, כמוה כהסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש והוא מתחייב לפעול או להימנע מפעולה כדלקמן:

13.1. לא לפרסם כלמידע או חומר פוגע, מאיים, מעליב פרטי וגזעני.


13.2. לא להעלות או להפיץ חומר הכולל ווירוסים או תוכנה העלולה לחבל במערכת המחשוב.

13.3.   לא לעשות שימוש מסחרי במידע ו/או לזייף מידע או לשנותו ולא לעשות כל פעולה העלולה לפגוע או להגביל אחרים משימוש באתר.

רכישת מקוונת של מוצרים

14. החברה תאפשר שירות רכישה מקוונת של מוצריה, דרך אתר האינטרנט של החברה.

15. לפני ביצוע ההזמנה ולפני ביצוע הרכישה, באחריות המשתמש, לוודא כי המוצר המבוקש מצוי במלאי.

16. בכל תשלום שהוא, יקבל המשתמש את המוצר שרכש באתר, בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר בכלל ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט.

17. היה ויבצע המשתמש תשלום בעבור רכישת מוצר כלשהו באתר ומסיבה כלשהיא לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר, יזוכה המשתמש בעבור תשלום ששילם ונפרע ויקבל את כספו חזרה.

18. החברה אינה מחויבת בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים המופיעים באתר ואינם במלאי. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנל.

19. הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו, אך ורק כמות סבירה ו/או כמות שתאושר על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

20. מחירי המוצרים הינם המחירים המופיעים באתר. המחירים עשויים להשתנות מעת לעת. במקרה של טעותסופרבאתר, מחיר המוצר יקבע לפי המחיר בו תנקוב החברה ויאושר על ידה ו/או בהתאם למחיר המוצר בחנויות החברה.

21. רכישת מוצרי החברה דרך האתר תינתן על ידי כרטיס אשראי בר תוקף, על שמו של המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר בזאת,  כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהתשלום באמצעות כרטיס אשראי מאובטח על פי כל הכללים של חברת האשראי.

ביטול עסקת רכישה מקוונת

22. ביטול ו/או שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שרות הלקוחות ובמייל בלבד.יש להתקשר ולוודא הגעת המייל /הפקס.

23. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו שבהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשעא 2010, החל מיום 14.12.10, ניתן לבטל עסקה, בהתקיים התנאים שלהלן:

23.1. מחיר המוצר הינו מעל 50 ₪ (מוצר שמחירו נמוך מ-50₪, לא יינתן בעדו החזר כספי).


23.2. המוצר שבגינו מתבקש ביטול העסקה איננו נכלל על מוצרי הלבשה תחתונה כגון גרביוניםלבנים, מחטבים וכיוצב.


23.3. המוצר אינו פגום ולא נעשה בו כל שימוש ובלבד שתווית המחיר לא הוסרה ממנו.

23.4. הזיכוי יבוצע כנגד הצגת חשבונית, קבלה, פתק החלפה או כל הוכחה ממנה ניתן ללמוד על ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

23.5. עסקה אשר נעשתה באתר ניתנת לביטול / החלפה / זיכוי בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הפריט

24. חרף האמור בסעיף 24 לעיל (על סעיפיו הקטנים), המשתמש יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים באמצעות פנייה בכתב למוקד שרות הלקוחות, עד 14 ימים מיום אספקת המוצר, בהתקיים התנאים הנקובים בסעיפים 23.1, 23.2, 23.3 ו-23.4.

25. זיכוי לעסקה שבוצעה,יבוצע עי זיכוי חשבון כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. עי מחלקת הנהח של החברה, תוך 7 ימי עסקים מיום שהתקבלה הודעת הביטול במשרדי החברה.

26. ביטול העסקה כרוך בחיוב דמי הסליקה של חברת האשראי.חיובים אלו יקוזזו מההחזר הכספי.

דמי טיפול ומשלוח

27. בנוסף למחירי המוצרים, יחויב הלקוח בדמי טיפול ומשלוח  בסך הנקוב בדף המוצר.

28. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה.

28.א. זמני המשלוח עלולים להשתנות במשלוחים ליישובים מסוימים.

שחרור החברה מאחריות

29. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר הצטרפות או לבטל הצטרפות שכבר נעשתה, להפסיק או לשנות את הפעילות ו/או השרות בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת לשנות את תנאי השימוש או להחליפן בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

30. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף עקב השימוש באתר או עקב מניעה כלשהי מהגישה לאתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

31. החברה לא תהא אחראית לכל טעות ו/או אי דיוקים במידע הנמסר באתר.

32. המידע באתר הינו למטרות כלליות אינפורמטיביות בלבד ואין בו משום המלצה ו/או הכוונה לרכישת מוצר כלשהוא או מתן שרות כלשהו. כל הפעולות המשתמש באתר נעשות לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.

33. התמונות העיצובים והדגמים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד. בכל מקרה שבו נפלה טעות בהצגת המוצרים או במחירי המוצרים ו/או השירותים באתר, המחיר בחנויות החברה יהיה המחיר הקובע.

34. החברה אינה מתחייבת כי הפריטים המוצגים באתר יימצאו בחנויות הרשת בכל עת.

35. באתר נכללים קישורים והפניות לאתרי אינטרנט אחרים. החברה לא תישא באחריות לאתרים הללו. הקישורים נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

שיפוי

36. בשימושך באתר, הינך מצהיר ומתחייב בפני החברה לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות הוצאות משפט ושכט עוד), עקב הפרת תנאי שימוש אלה..

שונות

37. משתמשים מוזמנים לפנות החברה דרך שירות לקוחות באמצעות הקישורצרי קשרבאתר או במייל [email protected]

38. תנאי השימוש באתר ופרשנותם כפופים לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתא.